Privacy

DancePeople

Contact


Als DancePeople vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

DancePeople vzw

Bredestraat 173, 2580 Beerzel

dancepeoplevzw@gmail.com

0496 05 45 12Waarom verwerken wij persoonsgegevens?


Je persoonsgegevens worden door DancePeople vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

- Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van DancePeople vzw

- Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

- Het bekomen van subsidiëring van de overheid.


Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

- Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

- Persoonlijke kensmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit


Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.Verstrekking aan derden.


De gegevens die je aan ons geeft kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- het verzorgen van de verzekeringen: Danssport Vlaanderen


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.


Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.


Tevens kunnen wij de persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingestrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.Minderjarigen.


Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.Bewaartermijn.


DancePeople vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. DancePeople vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar.Beveiliging van de gegevens.


Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

- Alle personen die namens DancePeople vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

- We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische problemen.

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.Je rechten omtrent je gegevens.


Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.


Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.


Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legimenteren voordat wij gehoor geven aan de voornoemde verzoeken.Klachten.


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht

een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.Wijziging privacy statement.


DancePeople vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 13 mei 2018.